Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I.                   Bendrosios nuostatos

1.      Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas UAB „Užubaliai" (toliau – Įmonė), įmonės kodas 155602167, internetinėje svetainėje www.uzubaliai.lt (toliau – Svetainė) tvarko Pirkėjų asmens duomenis. Pirkėjas – duomenų subjektas, fizinis ar juridinis asmuo, norintis įsigyti prekių iš Įmonės.

2.      Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės bei, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3.      Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

3.1.   Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

3.2.   Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.3.   Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

3.3.1.      Registruodamasis Svetainėje Pirkėjas patvirtina savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir panaudojimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Kartu duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis www.uzubaliai.lt svetainės naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, www.uzubaliai.lt pirkimo-pardavimo taisyklių, patvirtina, kad asmens duomenys yra renkami tiesioginės prekybos ir rinkodaros tikslais ir tvarkomi, vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumo principais;

3.3.2.      sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

3.3.3.      asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

3.4.   Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.5.   Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.6.   Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.7.   Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.8.   Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

II.                Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

1.      Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. tinklapio registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

1.1.   apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

1.2.   išrašyti finansinius dokumentus;

1.3.   išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

1.4.   įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

1.5.   tiesioginės prekybos ir rinkodaros tikslais.

2.      Registracijos internetiniame tinklapyje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

3.      Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.      Svetainės lankytojo duomenys yra saugomi UAB „IT Media Group“ serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik keli UAB „IT Media Group“ įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų visgi yra neįmanoma.

5.      Svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai UAB „IT Media Group“ serveriuose yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. UAB „IT Media Group“ gali atlikti (anonimiškus) statistinius vertinimus. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.

6.      Įmonė naudoja svetainę „Google Analytics“ marketingo ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Google pateikia tokį „Google Analytics“ veikimo būdo aprašymą:

„Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus - tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.“

7.      Įmonė gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Registruoto lankytojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

8.      Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui www.uzubaliai.lt svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.

9.      Pirkėjo asmens duomenys saugomi neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas www.uzubaliai.lt svetainės administratorių elektroniniu paštu: [email protected]

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1.      Įmonė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

1.      Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

1.      Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą.

2.      Pirkėjas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis. Informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama nemokamai.

3.      Įmonė, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu [email protected] arba paštu Vasario 16-osios g. 16, LT-30114 Ignalina).

VI. Taisyklių keitimas

1.      Įmonė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama paskelbdama tai savo Svetainėje.

2.      Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, turi teisę uždrausti asmens duomenų tvarkymą raštu su sąlyga, kad prarandama teisė naudotis www.uzubaliai.lt svetainės paslaugomis.

3.      Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Svetainėje.


 

Rašyk
Skambink